Precizări privind desfășurarea activităților didactice din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș în perioada mai-septembrie 2020

Luând în considerare:
• Ordinul pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4.259 din 15 mai 2020, emis de Ministerul Educaţiei și Cercetării;
• Deciziile Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe Și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș din 11.03.2020, 9-10.04.2020 și 18-19.05.2020;
• Deciziile Consiliului de administrație al Universității de Medicină, Farmacie, Științe Și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș privitoare la activitatea didactică în perioada pandemiei,

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe Și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș face următoarele precizări legate de modul de desfășurare a activităților didactice în universitate, în perioada mai-septembrie 2020:

A. Activitatea didactică

 1. Activitatea didactică de predare (cursuri, activităţi practice, seminarii, aplicații, proiecte, etc) se va desfășura în continuare on line, până la finalizarea actualului modul, în data de 17 iunie 2020.
 2. În perioada 18-28 iunie 2020 se vor realiza evaluări online și alte forme de examinare, în conformitate cu specificul fiecărei discipline, similar activităţilor desfășurate în modulul anterior.
 3. Examinarea finală a studenților aferentă semestrului II a anului universitar 2019/2020 se va face, în conformitate cu Decizia Senatului UMFST din 9-10 aprilie 2020, printr-un examen sumativ unic desfăşurat on-site, care va cuprinde toate disciplinele din semestrul II. Astfel:
  a. Examinarea studenților de la programele de studii de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină dentară, Facultatea de Farmacie și Facultatea de Medicină în limba engleză (programele desfășurate pe teritoriul României), se va face după cum urmează:
  • Pe parcursul modulelor și în sesiunile intermediare se vor desfășura evaluări periodice, în funcție de specificul fiecărei discipline, care vor fi parte a notei finale conform prevederilor actualizate a regulamentelor fiecărei discipline.
  • Examenele teoretice sumative de evaluare finală se vor desfășura sub formă de teste cu întrebări cu răspunsuri unice/multiple (MCQ) la care se pot asocia și întrebări de tip redacțional scurt care vor fi integrate într-un examen unic desfășurat în perioada iulie-septembrie 2020, pe ani de studii (similar modului de organizare a examenului de licență/rezidențiat).
  • Calendarul restanțelor/reexaminărilor se va putea modifica ulterior, la nevoie.
  • Examenele de evaluare finală se vor desfășura pe o perioadă de 2-4 ore și vor conține, în cadrul testului unic, un număr de 150-180 întrebări, fiecare disciplină având un număr de întrebări proporțional cu numărul de credite care îi sunt alocate din numărul total de 30 de credite pe care le are semestrul.
  • Întrebările vor fi separate pe capitole corespunzătoare disciplinelor componente, punctajul obținut la întrebările din fiecare disciplină reprezentând punctajul la examenul teoretic al disciplinei respective. Ponderea acestui punctaj din nota finală va fi conform cu decizia fiecărei discipline.
  • În cazul obținerii unui punctaj insuficient promovării unei discipline, examinarea la acea disciplină se va putea repeta ca restanță/reexaminare, iar celelalte discipline, la care s-a obținut punctaj de trecere vor fi considerate promovate.
  • Studenții care, pe parcursul anului academic 2019/2020 recuperează materii/discipline care nu au fost efectuate în anii de studii precedenți, inclusiv cele datorate mobilităților ERASMUS, vor participa la examenele organizate pentru anii de studiu corespunzători acestor materii, dar vor răspunde doar la întrebările aferente disciplinei care trebuie recuperată.
  • Corectarea testelor/întrebărilor se va face după modelul de corectare la rezidențiat.
  • Data de desfășurare a examenelor se va comunica cu minim 30 zile înainte de organizare acestora. Calendarul restanțelor și reexaminărilor se va revizui ulterior, dacă va fi impus de contextul epidemiologic.
  b. Examinarea studenților de la programele de studii de la Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației, Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior” și Facultatea de Economie și Drept se va face după cum urmează:
  • Examenele de evaluare finală se vor desfășura sub formă de teste cu întrebări cu răspunsuri unice/multiple (MCQ), întrebări cu caracter de sinteză, studii de caz, rezolvări de probleme, la care se pot asocia și întrebări de tip redacțional scurt care vor fi integrate într-un examen unic desfășurat pe ani de studii, în perioada iulie-septembrie 2020, în funcție de evoluția situației epidemiologice generate de pandemia COVID-19.
  • Calendarul restanțelor/reexaminărilor se va putea modifica ulterior, la nevoie.
  • Examenul final pentru programele de studii ST se va desfășura pe o perioadă de 2-4 ore. Fiecare disciplină va avea un număr de întrebări/subiecte proporțional cu numărul de credite care îi sunt alocate din numărul total de 30 de credite pe care le are semestrul. Acestea vor fi separate pe capitole corespunzătoare disciplinelor componente, punctajul obținut la întrebările din fiecare disciplină reprezentând punctajul la examenul teoretic al disciplinei respective. Ponderea acestui punctaj din nota finală va fi conformă deciziei fiecărei discipline.
  • În cazul obținerii unui punctaj insuficient promovării unei discipline, examinarea la acea disciplină se va putea repeta ca restanță/reexaminare, iar celelalte discipline, la care s-a obținut punctaj de trecere vor fi considerate promovate.
  • Studenții care, pe parcursul anului academic 2019/2020 recuperează materii/discipline care nu au fost efectuate în anii de studii precedenți, inclusiv datorită mobilităților ERASMUS, vor participa la examenele organizate pentru anii de studiu corespunzători acestor materii, dar vor răspunde doar la întrebările/subiectele aferente disciplinei care trebuie recuperată.
  • Corectarea testelor/întrebărilor se va face după un barem de corectare stabilit de colectivul de redactare a acestora.
  c. Prevederile de mai sus se aplică, după caz, și pentru programele de masterat.
 4. Modul de organizare și perioada desfășurării acestor examene, pe fiecare facultate, program de studii și an de studiu vor fi decise de fiecare facultate, după consultarea reprezentanților studenţilor, examenele putând fi programate în intervalul iulie-septembrie. În situația în care numărul de studenți dintr-un an de studiu este foarte mare (ex: Medicină), examenul se va putea susține împărțind studenții în două serii de exminare.
 5. Pentru studenții internaționali, în vederea eliminării necesității de călătorie a acestora pentru susținerea examenelor de semestru, se va putea organiza o sesiune de examene, după regulile prevăzute la punctul A3, în luna septembrie, în perioada premergătoare deschiderii noului an universitar 2020/2021, în condițiile în care aceasta este opțiunea tuturor studenților internaționali din anul de studii care solicită acest lucru. Altminteri, organizarea examenelor se va face similar cu celelalte programe de studii.
 6. Pentru studenții internaționali care nu pot participa la examenul sumativ final, datorită unor decizii legislative/administrative cu caracter general în țara de origine sau în România, care impun restricții de călătorie în contextul pandemiei actuale, se va putea organiza ulterior o sesiune specială, tot sub formă de examen sumativ final. Această categorie de studenți va fi înmatriculată cu credite restante în anul universitar următor.
 7. Soluționarea unor situații particulare se va realiza de către conducerea fiecărei facultăți, în cadrul reglementărilor generale existente la nivel de universitate.
 8. Pentru programarea examenelor vor avea prioritate de a opta pentru primele zile disponibile, studenții din anii terminali.
 9. Desfășurarea examenelor se va face respectând cu strictețe regulile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în vigoare:
  a. În sălile de examinare va fi asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
  b. nu va fi permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în sală, depăşeşte 37,3 C sau care au simptomatologie respiratorie;
  c. se va asigura dezinfectarea suprafeţelor expuse, evitarea aglomerării de persoane și se vor asigura circuite specifice către/şi din sala de examen;
  d. studenţii şi supraveghetorii vor fi obligați să dețină mască facială de protecție;
  e. se va asigura curăţenia şi dezinfectarea sălilor de examen înainte şi după fiecare serie de studenți;
  f. se va asigura aerisirea sălii înainte de fiecare examen pentru o perioadă de 30 de minute;
  g. la intrarea în sala de examen vor fi asigurate dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă pentru mâini.
 10. Studenţii de la programele de studii din domeniul Sănătate vor putea promova în an superior, în mod excepțional, cu un număr de maxim 15 credite restante (față de 10 credite restante, în prezent) cu păstrarea însă a barierei de zero credite restante dintre ciclul preclinic și cel clinic – anii III/IV, respectiv II/III (Farmacie), unde este cazul. Măsura este valabilă doar pentru anul universitar 2019-2020.
 11. Pentru practica de specialitate de la sfârșitul anilor de studii și stagiile de abilități practice de pe parcursul semestrului II al anului universitar 2019-2020, vor fi luate în considerare și următoarele modalități de desfășurare/echivalare:
  a. desfășurarea activităților practice inclusiv în cabinete individuale sau ambulatorii de specialitate;
  b. recuperarea activităților practice în Centrul de Simulare, cu testare finală.
 12. Pentru a avea acces în sesiunea de restanțe, vor fi suficiente 28 de credite ECTS (se aplică regula celor 30 credite ECTS, cu excluderea celor 2 credite ECTS pentru stagiul de Abilități practice).
 13. Reexaminările și examenele restanță din anul universitar curent se vor putea susține sub formă, fie a unui test scris on-site sau a unei examinări orale individuale, în sistem online de tip videoconferință. Perioada și modul de desfășurare vor fi decise de fiecare facultate.

B. Examenul de licenţă

 1. Examenul de licență va fi organizat de către fiecare facultate în parte, după un program decis de conducerile facultăților împreună cu reprezentanții anilor terminali, în intervalul iulie-septembrie, cu respectarea regulilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în vigoare, prevăzute mai sus, la punctul A9.
 2. Termenul de depunere al lucrărilor de licență/disertație va fi decis de fiecare facultate.
 3. Redactarea lucrării de licență/master sau a altor forme de lucrări de absolvire, pentru anii terminali de la programele de studii din domeniul Sănătate poate fi și sub forma unor analize sistematice. Decizia este valabilă pentru situațiile în care nu se pot efectua lucrările experimentale/clinice propuse din cauza măsurilor epidemiologice luate la nivelul spitalelor. În această situație, titlul lucrării de diplomă poate fi modificat. Măsura este valabilă doar pentru anul universitar 2019-2020.
 4. Susținerea publică a lucrărilor se va putea face on-site sau on line, în funcție de decizia fiecărei facultăți.
 5. Conducerea fiecărei facultăți va lua măsuri organizatorice specifice fiecărui program de studii, în cadrul reglementărilor generale existente la nivel de universitate.

C. Examenul de admitere

 1. Înscrierile la examenul de admitere în ciclul universitar de licență vor avea loc în perioada 13-22 iulie 2020, pe platforma online a universității. Înscrierile la examenul de admitere în ciclul universitar de masterat vor avea loc după programul stabilit de fiecare facultate.
 2. Examenul de admitere în ciclul universitar de licență pentru programele Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, se va desfășura prin metoda tradițională (on-site), în data de 26 iulie 2020, cu respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică și de protecție a candidaților așa cum sunt ele descrise la punctul A9.
 3. Pentru programele de studii cu durata de 3 și 4 ani din cadrul Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie (Asistență medicală generală, Balneofizio-kinetoterapie și recuperare, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic), admiterea se va face pe baza mediei generale a examenului de bacalaureat. În cazul existenței mai multor candidați cu medii egale, departajarea se va face în funcție de media generală a anilor de liceu.
 4. Pentru programele de studii cu durata de 5 și 6 ani din cadrul Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie admiterea se va face conform metodologiei și a bibliografiei anunțate anterior pandemiei.
 5. Pentru programele de studii de la Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior” și Facultatea de Economie și Drept, admiterea se va face conform metodologiei anunțate anterior pandemiei.
 6. Pentru admiterea la programele de masterat, probele pe bază de interviu se vor putea organiza și online.

D. Festivitatea de absolvire

 1. Având în vedere situația existentă, în acest moment pare puțin probabilă posibilitatea desfășurării unei festivități de absolvire comună pentru întreaga universitate.
 2. Conducerea universității analizează în prezent două opțiuni:
  a. Desfășurarea unei festivități de absolvire, separat pentru fiecare program de studiu, desfășurată on-site, în condiții de siguranță sanitară, asemănătoare modului de desfășurare a examenelor, cu participarea doar a absolvenților și transmisă în mediul on-line;
  b. Desfășurarea festivității de absolvire exclusiv on-line printr-o platformă de streaming special concepută în acest sens.
 3. În oricare dintre variantele menționate, care va fi decisă împreună cu reprezentanții absolvenților, se vor depune toate eforturile pentru a exista un moment festiv al absolvirii, acesta urmând a se desfășura în perioada 27-31 iulie 2020.

Pentru a stabili măsurile prevăzute mai sus, conducerea universității a avut consultări multiple cu reprezentanții studenților și a cadrelor didactice și a analizat mai multe propuneri și scenarii posibile, pentru a găsi soluțiile cele mai potrivite. Având în vedere complexitatea problemei, în mod evident niciuna dintre soluțiile analizate nu putea fi ideală pentru situația existentă și nu putea primi acceptul unanim. Cu toate acestea, propunerea prezentată Senatului universității, în 9-10 aprilie 2020, pentru adoptarea examinărilor on-site sub forma examenului sumativ de la punctul A3 a întrunit acceptul unei largi majorități a senatorilor – de 76,9% (cu votul favorabil a 19 din cei 21 de studenți senatori). În decizia luată au contat:
• Preocuparea de a realiza o evaluare reală a studenților, capabilă de a da imaginea gradului de însușire a disciplinelor din semestrul II dar și o clasificare corectă, care să nu fie contestabilă și care să nu creeze inechități ulterior, în momentul distribuției locurilor buget/taxă și a burselor pe anul universitar 2020/2021.
• Evitarea unor probleme tehnice care pot apărea la o evaluare online și care pot compromite examenul; impactul direct al unor probleme tehnice apărute în timpul unui examen este mult diferit față de cel care poate apărea în timpul unui curs online.
• Prevenirea situațiilor în care unii studenți care nu au acces la un calculator personal sau la o rețea de internet stabilă, nu ar fi putut susține examenul.
• Evitarea oricăror suspiciuni de comportament inadecvat în timpul examenului, care ar putea afecta corectitudinea notei finale și care nu ar putea fi controlate sau prevenite de universitate, de la distanță.
• Necesitatea de a avea o abordare unitară, la nivelul întregii universități.
• Minimalizarea la o singură ocazie, a interacțiunii directe dintre studenți.

Universitatea este în continuare preocupată de organizarea optimă a activității, de siguranța studenților și a cadrelor didactice dar și de păstrarea unor standarde academice care să nu ducă în derizoriu eforturile făcute în această perioadă.
Măsurile luate sunt valabile în condițiile actuale de desfășurare a activității și se pot modifica dacă reglementările naționale determinate de evoluția pandemiei vor impune o abordare diferită.

20 mai 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram